ÕPETAMINE JA KASVATAMINE
 
Kasvatuse keskpunkt on looduse- ja keskkonnahridus. Loodusõpetuse põhisuunad (taime- ja loomariigi mitmekesisus, aastaaegade vahelduv rütm ja muutused looduses, elusorganismide vahelised suhted, elukooslused, eluta loodus, ilmastiku nähtused, keskkond, inimene ja loodus) integreeruvad kõigi teiste õpetusvaldkondadega.
Loodus-ja keskkonnaõpetus toimub läbi õue-ja kogemusõppe. Rakendame erinevaid aktiivõppe meetodeid. Võimaluse korral  teeme uurimusi, katseid, praktilisi tegevusi ja projekte. Käime õppekäikudel ja matkadel. Tihe koostöö on Sagadi Looduskooliga, Nõva Looduskooliga ja Muraste Looduskooliga.
Loodusõpetuse läbiviimiseks on :
 • lasteaia territooriumil asuv „Roheline klass" koos vajaliku varustusega
 • metsas asuv „metsaklass" koos lõkkeplatsiga
 • pedagoogide poolt loodud  õpperajad koos metoodilise materjaliga
 • taimekasvatuseks vajalikud vahendid
Võtame osa vabariiklikust keskkonnahariduse projektist „Ökokratt" ja veebipõhisest projektist „Tere kevad".
 
Septembrist maini viime läbi kavandatud õppe-ja kasvatustegevusi, mille aluseks on riiklik „Alushariduse raamõppekava". Õpetamine toimub projektõppe meetodil. Kõik rühmaõpetajad, erialaõpetajad ja logopeed töötavad temaatilise kuu-kava järgi. Projektõppe  teema seob kõik erinevad valdkonnad ühtseks tervikuks. Projektõppe erinevate moodulite lõppedes  teevad rühmad oma tegevustest avaliku esitluse, millega tutvustavad teistele õpitut, kogetut, avastatut ja loodut.
Teemad, mida käsitleme:
 • mina ise
 • perekond ja suguvõsa (ema-isa, õed-vennad, vanaemad-vanaisad, eluviisid, kombed)
 • inimese eluring (sünd-surm, noored-vanad, lapsed-täiskasvanud)
 • kodu (kodumaja, koduõu, kodukoht, kodused tegevused, koduloomad)
 • lasteaed (lapsed, õpetajad, sõbrad, suhted, tegevused)
 • tähtpäevad ja pühad
 • kool (koolilapsed, kooliõpetajad, õppimine, õppevahendid)
 • tervisele kasulik ja kahjulik (liikumine, toit, puhtus, hammaste eest hoolitsemine, töö ja puhkus, sotsiaalne keskkond (sõbralikkus, teistega arvestamine, andestamine, vägivallatus), looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus)
 • inimese keha (tunne iseennast, poiss, tüdruk)
 • ohutus (ohud liikluses, kodus, looduses
 • täiskasvanute tegevused kodus ja tööl
 • elukutsed
 • töö (vastutus ja kohustused, töö ja tasu, raha)
 • kodu ja kodumaa (keel, rahvus, hümn, sümbolid)
 • eestlaste rahvatraditsioonid, -kombed
 • teised maad ja rahvad
 • kodukoha loodus
 • aastaajad (vaheldumise rütm, muutused looduses ja inimeste riietuses, tegevused aias ja põllul, laste mängud)
 • ilmastikumuutused (öö ja päeva vaheldumine, tuul, sademed, temperatuuri muutumine)
 • inimene ja loodus (loodushoid, looduskaitse, säästlikkus looduses)
 • loomad ja linnud
 • kalad ja kahepaiksed
 • taimed
 • valguse, vee, soojuse ja toitainete tähtsus taimede, loomade ja inimeste elus)
 • aeg (varem-hiljem, eile - täna - homme, õhtu - hommik, päev-öö, päev, nädal, kuu, aasta, nädalapäevad, kellaeg)
 • ruum (ees-taga, parem-vasak)
 • tehismaailm
 • liiklus
 • päevakajalised lemmikteemad                                                                                                
Lisaks on lastel on võimalus  tegutseda õpetaja juhendamisel puutöö keskuses, nii õueklassis kui rühmas; saada lumeperioodil treeneri juhendamisel suusatamise algõpet, sotsiaalset arengut toetab draamapedagoogika planeeritud tegevused spetsialisti juhendamisel.
Õppetegevust toetavad veel ka muuseumipedagoogika programmid, mille programmidest lapsed regulaarsetl osalevad: KUMU, Kadrioru muuseum, Rocca al Mare vabaõhumuuseum, pärimusmuusikakeskus.
Planeeritud õppe-ja kasvatustegevusi on rühmade nädala tegevuskavas alljärgnevalt:
 
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD
ÕPETAJA KAVANDATUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED
TEGEVUSKORDI NÄDALAS
3-4.a
 
4-5a.
5-6a.
6-7a.
KEEL JA KÕNE
Kuulamine ja kõnelemine
2
 
3
3
3
Lugemine ja kirjutamine
1
 
1
1
2
MATEMAATIKA
Vaatlemine ja uurimine
1
 
2
2
2
Võrdlemine ja arvutamine
1
 
1
2
2
LIIKUMINE
Liikumistegevused
2
 
2
2
2
MUUSIKA
Muusikategevused
2
 
2
2
2
KUNST
Kunstitegevused
2
 
3
3
3
LOODUS JA KESKKOND
Loodusalased tegevused
1
 
1
1
1