MISSIOON
Rannamõisa Lasteaia missiooniks on pakkuda lastele turvalist, rahumeelset ja meeldivat päevahoidu ning alushariduse omandamist.
Meie erakordselt headele looduses õppimise võimalustele tuginedes on Rannamõisa Lasteaia eesmärgiks läbi mängude, katsete, uurimuste ja avastamisrõõmu, anda lastele vajalikud teadmised integreeritud komplekstegevustena erinevates loodus- keskkondades (lasteaia mänguhoov, mets/looduspark, mererand).
 
VISIOON
Rannamõisa Lasteaed on hästitoimiv hariduskeskus,
 • mille pidevalt õppiv personal omab kõrget eesmärgi- ja kvaliteediteadlikkust
 • kus lasteaias käivate laste vanemad, saavad professionaalset nõu, tuge ja abi kasvatusküsimustes
 • kust kooli lähevad lapsed, kes omavad soovi ja oskusi edukalt õppima asuda. 
Meie püüdleme selle poole, et
 • laps tuleb toime, vastavalt oma vanusele ja arengutasemele, igapäevaelu toimingutega ja eneseteenindamisega
 • laps on aktiivne ja julge suhtleja eakaaslastega ja täiskasvanutega
 • laps suudab väljendada oma mõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi ja oskab kuulata ning arvestada teiste seisukohtadega
 • laps on avatud, koostöö- ja abivalmis, kogeb kokkukuulumistunnet, sallivust ja hoolivust
 • laps tunneb vastutust oma tegude eest ja käitub vastutustundlikult
 • laps oskab lahendada probleeme, konflikte ja saavutab enesekontrolli
 • laps on iseseisev, valikuvõimeline ja ennast usaldav, osaleb valikute ja otsuste vastuvõtmise protsessis
 • laps saab positiivse õppimise kogemuse ja kogeb eduelamust lõpule viidud tegevustest ja saavutustest
 • lapsel kujuneb soov õppida, mida saadab uudishimu ja huvi
 • laps on oma tegemistes loov, algatusvõimeline ja paindlik
 • laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi, oskusi, vilumusi ning huvitub erinevatest valdkondades