18.10.18
Ühisprojekti eesmärgid olid:

1. võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

2. õppereisil koolituse läbinud pedagoog suudab mitmekülgselt ja loovalt läheneda keskkonnaalase  hariduse andmisele lasteaias, rakendades rahvusvahelisi parimaid praktikaid

6. - 7. juunil viibisid 20 Rannamõisa ja Võsukese lasteaia pedagoogi Taani metsalasteaedades. Külastasime Mikkelborg by the sea - http://mikkelborg.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=717862

Liitusime hommikul lasteaia perega ja saime vahetult kogeda tervet nende päeva. Nautisime laste otsustamisvabadust ja täiskasvanu  vabaduse andmise julgust; vestlesime Taani hariduskorraldusest; vahetasime metoodilisi "nippe", sõime ühiselt suurepäraseis õuelõunasööke; pildistasime/joonistasime/kirjutasime kasvukeskonda.

22.augustil toimus projekti teine osa Padisel, mille viisid läbi koolituskeskuse Hared MTÜ koolitajad. Õppisime loodus-ja keskkonna õppemänge koostama ja läbi viima.

 Projekti tulemusena suudab õpetaja paremini:

1.... luua õpikeskkonna, mis ärgitab last ise oma teadmist konstrueerima, leidma seoseid eluga, siduma varem õpitut uue teadmisega

2.... äratada lapses huvi oma vahetu keskkonna vastu, oskust märgata probleeme ja oskust leida lahendusi

3..... äratada lapses huvi globaalsete keskkonna probleemide vastu, näha maailmast tervikpilti

4..... kasutada erinevaid õppemetoodikaid, eriti õueõpet, aktiivõpet, avastusõpet

5.....kavandada tegevuskava, mis katab erinevate valdkondade osaoskused seotuna keskkonnaharidusega

Projekt sai teoks tänu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Innove toele

 

 

 

Toimetaja: MARGIT TOOMLAID