LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED
Lapse arengu ja õppimise hindamine on osa igapäevasest õppe-ja kasvatusprotsessist. Kogu perioodi vältel jälgitakse sotsiaalset, vaimset, kehalist ja emotsionaalset arengut.
Hindamise metoodika valiku ja korralduse põhimõtted otsustab pedagoogiline nõukogu ja vajadusel viib sisse täiendused ja parandused.
Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mis sisaldab tähelepanekuid lapse tegevuste kohta (mängu kirjeldusi, valikuliselt lapse käelist loomingut, lapse sõnalist loomingut ja huvitavaid ütlemisi, vanemate küsitlusi lapse kohta, logopeedi analüüsi, arenguvestluste kokkuvõtteid) kogu lasteaias viibimise jooksul.
Lapse arengu vaatlus ja analüüs viiakse reeglina läbi kord aastas. Koolirühmal analüüsitakse arengut kaks korda aastas - jaanuaris ja mais. Analüüsi tulemusena püstitavad õpetajad lapse individuaalse arendamise ja kogu rühma arendamise eesmärgid.
Lapse arengu toetamiseks viivad rühma õpetajad vähemalt korra aastas, lapse sünnipäeva nädalal, läbi lapsevanemaga arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimisest ning selgitab välja vanema ootused lapse arengule.