RANNAMÕISA  LASTEAIA  ARENGUKAVA

2014-2017

     SISSEJUHATUS.

Rannamõisa Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arengu põhisuunad, valdkonnad, tegevuskavad aastateks 2014 – 2017 ning arengukava uuendamise korra.

Arengukava üldisteks eesmärkideks on tagada lasteaia säilimine võimalikult soodsa kasvu- ja õpikeskkonnana,  õppetaseme vastavus riiklikes õppekavades kehtestatud nõuetele, personali pidev ja mitmekülgne areng.

Rannamõisa Lasteaia arengukava lähtub Rannamõisa Lasteaia väärtustest, põhimäärusest, õppekavast ja tervisedenduse tegevuskavast.

 

Lasteaia missioon

Koolieelsetele lastele alushariduse võimaldamine looduslikult kaunis, ilumeelt arendavas ja laste tervise edendamisele kaasabi osutavas kasvukeskkonnas

     Õppekava kesksel kohal on:

  • Lapse individuaalsuse arenguks tingimuste loomine,  sh erivajaduse toetamine
  • loodus- ja keskkonnaõpetus, mida lõimitakse erinevate     õppevaldkonadega
  • tervisedendus

Töökorraldus võimaldab õppe- ja  kasvatustöös kasutada aktiivõppe erinevaid meetodeid ja vahendeid. Õppimine toimub läbi eeskujude järgimise, tegutsemise, katsetuste, uurimiste, vahetute kogemuste saamise läbi.

    Õppe- ja kasvatustegevustes luuakse tingimused, et arendada lapse   suutlikkust:

             -    suhelda eakaaslaste ja täiskasvanutega

             -    saada hakkama eneseteenindusega

             -    kavandada oma tegevust, teha valikuid

             -    seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega

             -    kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades tegevustes

             -    arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle

             -    hinnata oma tegevuse tulemuslikkust

             -    tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime eba-

                  õnnestumistega

 

Lasteaia visioon

Rannamõisa Lasteaias tunneb laps end turvaliselt ja koduselt. Siit saadav koolieelne   haridus   on looduskeskne ja mitmekülgselt loovust arendav. Laps kasvab positiivse ellusuhtumisega, aktiivselt tegutsevaks ja tervislikke eluviise väärtustavaks inimeseks.

 

Lasteaia väärtused

Vabadus vastutada.

Rannamõisa Lasteaia töötajatena …

… oleme avatud ja ausad oma mõtetes, tegudes ja suhetes
… võtame "vigu" kui võimalust areneda
… arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine kokkulepetest, reeglitest ja tähtaegadest
… suudame töötada maksimaalselt panustades ja ennast säästes

Kasvatus kui kultuur.

Rannamõisa Lasteaia töötajatena …

… on meie ennast ja teisi austav käitumine  eeskujuks lastele, peredele ja kolleegidele
… kuulates kuuleme ja vaadates näeme,järelikult mõistame , et erisus on väärtus ja

võimalus
…toetume laste arengutingimuste loomisel täielikult täiuslikule meeskonnatööle

Kasvatus kui kunst.

Rannamõisa lasteaia töötajatena …

… anname oma innukuse ja rõõmu igast päevast edasi lastele, peredele ja kolleegidele
…. suhtume kasvamisse ja õppimisse kui loovasse, arenevasse ja arengut pakkuvasse

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2014-2017

I valdkond: strateegiline juhtimine

Eesmärk 1   Rannamõisa Lasteaias töötab motiveeritud personal

Indikaator

Motivatsiooniuuring näitab jätkuvalt  keskmisest kõrgemat motiveeritust

Eesmärk  2   Koostatud on sisehindamise raport 2017 aastaks

Indikaator

2017 aastaks on koostatud ja haridusministeeriumile esitatud sisehindamise raport.

 

II  valdkond: personali juhtimine

Eesmärk 1     Väljatöötatud väärtused rakenduvad kogu personali igapäevases kasvatus- ja õppetegevuses

Indikaator

Kogu lasteaia personal on oma suhtumises ja käitumises eeskujuks lastele ja peredele. Pedagoogide suhtes ei ole kaebusi vanematelt.

Eesmärk 2  Täiendkoolitused on vajaduspõhised, mis selgitatakse välja arenguvestlusel või eneseanalüüsiga. Täiendkoolitus on oluline osa töötaja motiveerimisel.

Indikaator

Kogu lasteaia personali ja vanemate arusaamad ning teadmised kasvatusest ja õppimisest täienevad ning ühtlustuvad. Puuduvad konfliktid perede ja lasteaia vahel.

Eesmärk 3  Personal on kaasatud lasteaia arendamise protsessi.

Indikaator

Igal lasteaia personali liikmel on soovi korral võimalus osaleda mõne töögrupi töös. Töögrupi tegevus on tulemuslik. Motivatsiooniuuring näitab töötajate rahulolu oma vajalikkuse tunnetamisel.

Eesmärk 4  Iga lasteaia personali liige saab soovi ja vajaduse korral abi ning toetust nii juhtkonnalt kui kolleegidelt

Indikaator

Iga töötaja tunneb end oma töös kindlalt ja turvaliselt. Motivatsiooniuuring näitab rahulolu oma positsiooniga asutuses.

 

III valdkond: koostöö

Eesmärk 1  On loodud toimiv ja toetav lasteaiasisene koostöövõrgustik tagamaks iga lapse võimetest ja vajadustest lähtuv areng

Indikaator

Iga lapse vaimne ja füüsiline areng on maksimaalselt optimaalne. Koolivalmiduse testid  näitavad stabiilseid tulemusi. Soovitud koolidesse sissesaamise % on kõrge.

Eesmärk 2     Koostöö vanematega toimub vastastikuse usalduse ja austuse alusel ja toetab sisulist tööd

Indikaator

Hoolekogu töö on toetav ja tulemuslik. Võimalikud esinevad konfliktid lahendatakse  rahumeelselt.

 

IV valdkond: ressursside juhtimine

Eesmärk 1     On loodud  vaimselt turvaline  keskkond,  kus iga laps tunneb end hästi

Indikaator

Laste rahuloluküsitlus näitab laste keskmisest kõrgemat rahulolu lasteaiaga.

Eesmärk 2     Materiaal-tehnilise baasi arendamine toimub eelarveliste vahendite tasakaalustatud kasutamise kaudu. Eelarveväliseid investeeringuid ei ole ajavahemikus 2014-2017 kavas teha.

Indikaator

Lasteaias on võimalik läbi viia kõrgel ja kaasaegsel tasemel õppe- ja kasvatustegevust kõigis valdkondades kasutades kõikvõimalikke arendavaid vahendeid

Eesmärk 3  Lasteaias on riskianalüüsile tuginev ohutu ja turvaline keskkond

Indikaator

Lastel ei esine traumasid ja vigastusi. Töötajatel ei ole tööõnnetusi.

Eesmärk 4  Lasteaias olemasolevad kommunikatsioonivahendid võimaldavad igal tasandil  operatiivset infovahetust ja elektroonset dokumendihaldust.

Indikaator

Igal tasandil edastatav info on  kõigile kättesaadav ja üheselt mõistetav (Outlook,   EHIS, LIS, lasteaia koduleht,  rühmade listid)

Lasteaia dokumendihaldus on elektroonne (tegevuskavad, aruandlus, laste arvestus)

Eesmärk 5   Lasteaed majandab säästlikult ja keskkonda hoidvalt

Indikaator

Elektri ja veekulu on optimaalne. Toidujäätmeid tekib minimaalselt. Lastel ja personali on praktilised teadmised keskkonnahoiust ja säästlik ellusuhtumine.

 

 

V valdkond: õpetamine ja õppimine

Eesmärk 1   Ainetundmine .

Lasteaia personal on kvalifitseeritud ja personaalses arengus orienteeritud elukestvale õppele

Indikaator

Kõik õpetajad omavad nõutavat kvalifikatsiooni ja tegelevad pideva enesetäiendamisega. Igale õpetajale on loodud soovitud tingimused, et ta saaks oma  õpetamise strateegiat üles ehitada vastavalt oma erihuvile ja andekusele

Eesmärk 2    Kasutatavad õpimeetodid on eranditult lastepärased ja protsessipõhised. Õppeprotsessi põhirõhk on sotsiaalsete ja üldoskuste omandamise võimaldamisel.

Indikaator

Lapsed on õppeprotsessis aktiivsed algatajad, osalejad. Omandatud teadmiste ja oskuste tase vastab õppeprogrammis nõutavale tasemele.

 

 

VI  valdkond: laste toetamine

Eesmärk 1   Õpetaja valitud tegevuste raskusaste vastab iga lapse individuaalsetele omadustele

Indikaator

Lapsed on huvitatud ja aktiivsed õppijad kelle huvi baseerub pingutusel ja eduelamusel.

Eesmärk 2    Lasteaias on toimiv  tugisüsteem

Indikaator

Lastel on vajadusel võimalik saada logopeed/eripedagoogi abi, kunstiteraapia     sessioone, muusikateraapia abi

Eesmärk 3    Planeeritud õppetegevusele lisanduvad tegevused, mis võimaldavad lastel luua seoseid ümbritseva kogemisel, võimaldavad rakendada praktilist intelligentsust ja tasakaalustavad arengut

Indikaator

Lapsed on intelligentsed kuulajad kontserdil ja teatris ning vaatlejad näitusel ja muuseumis.

 

VII valdkond: tervisedendus

Eesmärk 1    Laste toitlustamine lähtub tervislikkuse ja mitmekesisuse põhimõttest

Indikaator

Lapsed söövad hea isuga. Järjest väheneb haiguspäevade arv. Järjest väheneb ülekaaluliste laste arv.

Eesmärk 2    Laste kasvamise igapäevane osa on aktiivne liikumine vabas õhus

Indikaator

Lapsed omandavad peamised liikumisoskused. Laste kehalise liikumise aluseks on sisemised motivaatorid – liikumisrõõm, koostöötahe, iseseisva otsustamise oskus jms.

Täismahus arengukava leiate:

https://www.harku.ee/lasteaedade-arengukavad